Στοιχεία από το βιβλίο Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο 1947-1949 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Καταστατικό του Σωματείου Συγγενών και Φίλων Εκτελεσμένων στις Φυλακές Κέρκυρας κατά την περίοδο 1946-1949 με την επωνυμία "ΛΑΖΑΡΕΤΟ" (όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με απόφαση της Γενικές Συνέλευσης της 22.5,1991)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ίδρυση - Επωνυμία - 'Εδρα - Σφραγίδα

'Αρθρο 1

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, πολιτιστικό σωματείο συγγενών φίλων και των τιμώντων την μνήμη των εκτελεσμένων στη νησίδα Λαζαρέτο κατά την περίοδο 1946- 19 49 πολιτικών κρατουμένων των Φυλακών Κερκύρας με την επωνυμία ΛΑΖΑΡΕΤΟ και έδρα την Αθήνα. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει στον κύκλο "Σωματείο Λαζαρέτο" και στη μέση τη χρονολογία που ιδρύθηκε "1983",

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Σκοπός του Σωματείου

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α). Η απόδοση τιμών στους εκτελεσμένους στη νησίδα Λαζαρέτο, την περίοδο 1946-1949 πολιτικούς κρατούμενους Φυλακών Κερκύρας σύμφωνα με τα οράματα και το νόημα της θυσίας τους; την Εθνική Ανεξαρτησία, την Δημοκρατική Αναγέννηση, της πατρίδας μας και την Εθνική Συμφιλίωση.

3) Η συμβολή στην υλοποίηση της ειδικής κρατικής μέριμνας και προστασίας που χρειάζεται η νησίδα Λαζαρέτο, ύστερα και. από τον χαρακτηρισμό της (.με την υπ'αριθμ, ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/455/18404 της 15.4,1992 Από¬φαση της Υπουργού Πολιτισμού, ΦΕΚ 324 Β/14.5.1992), γ) Η ενεργός συμμετοχή στην διαφύλαξη συντήρηση αποκατάσταση και ανάπλαση, των στοιχείων που συνθέ-τουν τα επί μέρους μνημεία του χώρου, σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική απόφαση και που διαμορφώθηκαν ιστορικά στο ίδιο τμήμα της νησίδας και στην αρμονική ανάδειξή τους.

δ) Η καθολική επιστημονική έρευνα και μελέτη της νησίδας και ιδιαίτερα της ιστορίας της, της αρχιτεκ-τονικής της, της χλωρίδας και πανί-δας.

ε) Η μέριμνα -για την προστασία, διαμόρφωση και εναρμόνιση του περιβάλλοντος: χώρου προς τα μνημ-εία της νησίδας και ο αποκλεισμός κάθε χρήσης ασυμβίβα¬στης με το φυσικό κάλλος και την ιερότητα του ιστορι κού τόπου.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι :

α) Η κατασκευή, κενοταφίου και τάφων και n οργά-νωση προσκυνήματος στη νησίδα Λαζαρέτο.

β) Η συγκρότηση αρχείου, η δημοσίευση και έκδοση του υλικού που θα αποφέρει η ιστορική-επιστημονική έρευνα και μελέτη της νησίδας Λαζαρέτο, και

γ) Η διενέργεια πολιτιστικών - καλλιτεχνικών εκ-δηλώσεων και επιστημονικών διαλέξεων εντός του πνεύ-ματος αποστολής του Σωματείου,

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέλη του Σωματείου-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 3

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι r εφ',οσον έχει την νόμιμη ηλικία, κάθε ένας που παραδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου και* καταβάλλει την συνδρομή του. Η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται με απόφαση, του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίνει την σχετική αίτησή του και την πληρωμή του δικαιώματος έγγραφης και της ετήσιας συνδρομής. Η έξοδος από το Σωματείο είναι ελεύθερη, σύμφωνα με το νόμο για κάθε μέλος. Αποβολή μέλους γίνεται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για βαρύ παράπτωμα έναντι του Σωματείου. Μπορεί όμως το μέλος που αποβλήθηκε να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, n οποία και θα αποφασίσει τελεσίδικα.

Άρθρο 4

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, Να εκφράζει σε αυτές ελεύθερα την γνώμη του. Να ασκεί σε αυτές έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα του Σωματείου, Να υποβάλλει κατά την καθορισμένη διαδικασία προτάσεις και θέματα για συζήτηση.. Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου και να προτείνει για εγγραφή νέα μέλη σε αυτό. Επίσης έχει το δικαίωμα να εκλέγει και εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο οικείο άρθρο.

Άρθρο 5

κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

'Έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους του παρόντος καταστατικούς Να συμμορφώνεται, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις αποφάσεις που εκδίδουν τα όργανα τις Διοίκησες, στα πλαίσια της αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεώς των. Να πληρώνει την συνδρομή του και να φροντίζει για την επιτυχία του σκοπού του Σωματείου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Πόροι του Σωματείου

Άρθρο 6

Οι πόροι, του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι : α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών και $1 οι ετήσιες συνδρομές τους, Και οι δύο, ως προς το ύφος τους καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 'Έκτακτοι πόροι είναι; Δωρεές και κληροδοτήματα οι οποίες γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ,, κάθε είδους επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, τυχόν έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών που θα αποφάσιζε n Γενική Συνέλευση, εισπράξεις από νόμιμες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ιστο- ρικές-επιστημονικές εκδόσεις, καθώς και το προ ιόν εράνου από τη δραστηριότητα νομίμως συγκροτημένης επιτροπής εράνου,

ΚΕΦΑΛΑΙΌ Ε'

Διοίκηση – Λειτουργία

Άρθρο 7

'Όργανα του Σωματείου είναι : 1). Η Γενική Συνέλευση , 2} Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3} Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Η Γενική. Συνέλευση

Άρθρο 8

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και, κυρίαρχο όργανο του Σωματείου που αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, εποπτεύει δε και. ελέγχει τα άλλα όργανα του.

Το Σωματείο συνέρχεται σε μία Τακτική Γενική Συνέλευση το χρόνο, που συγκαλείται το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου. Ε Γενική. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 συν 1 των τακτικών μελών του Σωματείου που είναι ταμειακά ενημερωμένα. Σε περίπτωση ΠΟΥ δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα ημερών και βρίσκεται σε απαρτία όσα τακτικά μέλη και εάν είναι παρόντα• Αρμοδιότητες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

α. Κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ.

β. Αποφασίζει για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο

δ. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

ε. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

στ.Παίρνει θέση και αποφασίζει γ La όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο

ζ. Αποφασίζει σε ότι άλλο θέμα συζήτησης προταθεί από τα μέλη του Σωματείου,

Η 'Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. από το 1/4 των τακτικών με¬λών του Σωματείου, Στην αίτηση αυτή πρέπει: να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, Σχετικά με την απαρτία της έκτακτης Γ.Σ, ισχύει ότι και με την Τα¬κτική Γ. Σ.

Η πρόσκληση για την Γ, Σ, περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη 1/4 τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της με ανακοίνωση στα Γραφεία του Σωματείου, με δημοσιεύσεις στις Αθηναϊκές εφημερίδες και με αποστολή προσκλήσεων, Κατά την έναρξη της Γ. Σ. (τακτικής ή έκτακτης) εκλέγεται από αυτήν προεδρείο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το Προεδρείο διευθύνει την συζήτηση και κρατά τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης/ τα οποία επικυρώνει μετά την καθαρογραφή τους.

Δικαίωμα Ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Οι ψηφοφορίες στην Γ,Σ, γίνονται φανερά. Πάνω σε προσωπικά όμως ζητήματα και αρχαιρεσίες (εκτός από την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής! n Ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστικά.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός από τις περιπτώσεις τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης του Σωματείου, που οι πλειοψηφίες καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Άρθρο 9

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής γένονται κάθε τρία χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση, Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στερούνται το δικαίωμα να εκλέγονται σαν μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ. Σ. και την Ε.Ε. γράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά. Κάθε εκλογέας δικαιούται να θέσει μέχρι (7) σταυρούς για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρείς (3) για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, Η Ε.Ε. όταν τελειώσουν οι αρχαιρεσίες, που γίνονται με μυστική ψηφοφορία συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. που εκλέχθηκαν.

Τακτικά μέλη του Δ,Σ, θεωρούνται οι πρώτοι επτά (7) που πλειοψήφησαν ενώ οι επόμενοι θεωρούνται, κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικοί.

Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που αφού το προσυπογράψει το ενσωματώνει στα πρακτικά της Γ. Σ.

'Όταν λήγει η Γ. Σ, όλα τα σχετικά πρακτικά της Γ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στον πρώτο που πλειοψήφησε για μέλος του Δ.Σ. με απόδειξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, 'Έφορο και δύο Συμβούλους, Το Δ.Σ. αποτελείται από τακτικά μέλη. του Σωματείου,

Το νέο Δ. Σ. συνέρχεται με τη φροντίδα του Συμβούλου που πλειοψήφησε στην πρώτη του συνεδρίαση μέσα σε μία βδομάδα από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο.

Άρθρο 11

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή εάν αυτό ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του με γραπτή αίτηση που πρέπει να αναγράφει τα θέματα που θα συζητήσουν.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η ψηφοφορία σε προσωπικά θέματα είναι πάντα μυστική. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ, είναι ανοιχτές και μπορεί να παρευρίσκεται σε αυτές κάθε μέλος του Σωματείου. Τα παρευρισκόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκ φέρουν συμβουλευτικά τη γνώμη, τους για τα θέματα που συζητούνται*., εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης του Δ.;Σ.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. διοικεί, συντονίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τις υποθέσεις και τη περιουσία του Σω-ματείου και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώ-πιση. και λύση των ζητημάτων, που το απασχολούν σύμφωνα με το Καταστατικό και, τις διατάξεις του Νόμου, Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ., την συγκαλεί και εκτελεί τις αποφάσεις της.

Το Δ,Σ. συγκροτεί ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του έργου του. Συντονίζει , ελέγχει και φέρει ακέραιη την ευθύνη για την δραστηριότητά τους•

Άρθρο 13

Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ,Σ., τις διευθύνει, συντάσσει με τον Γ. Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις αυτών και σαν εντολέας και εκτελεστής των αποφάσεων αυτού, υπογράφει συμβόλαια και κάθε απαραίτητη σύμβαση, παρευρίσκεται σαν αντιπρόσωπος στις συναλλαγές με τρίτους, αντιπροσωπεύει το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε κάθε αρχή Δημόσια και Δημοτική, Τράπεζες κλπ και υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου. Προσυπογράφει επίσης με τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, ο Αντιπρόεδρος. Όταν απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σύμβουλος που εκλέγεται από το Λ,Σ•

Άρθρο 14

Καθήκον τα Γενικού Γραμματέα ο Γενικός Γραμματέας κρατά την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία εισερχομένων και επερχομένων εγγράφων, μητρώου μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει να τηρείται κάθε διάταξη, της Πολιτείας, που αφορά τα Σω¬ματεία. Επίσης προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που εκλέγεται από το Δ.Σ.

'Άρθρο 15

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές, έκτακτες εισφορές και δικαιώματα εγγραφής μελών και γενικά κάθε έσοδο, ιδιαίτερα δε επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, εκδίδοντας διπλότυπη ή τριπλότυπη απόδειξη και κάνει κάθε πληρωμή, με αποδείξεις.

Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. Τα υπόλοιπα καταθέτει σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, Τον ΤαμΕΙΑ όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που εκλέγει το Δ.Σ. αλλά σε καμιά περίπτωση ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας,

0 Ταμίας τηρεί βιβλία εσόδων και εξόδων και άλλα βοηθητικά βιβλία και αποδεικτικά στοιχεία. Ευθύνεται για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση τους.

Κάθε δύο (2) μήνες κάνει αναφορά στο Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνει την περιουσιακή, κατάσταση του Σωματείου και την ανάλυση των εσόδων και εξόδων κατά θέματα και λογαριασμούς.

Καταρτίζει και εισηγείται την έγκριση του ισολογισμού και προϋπολογισμού. EL Διαχειριστική χρήση συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 16

Καθήκοντα Εφόρου

Ο 'Έφορος καταρτίζει τα προγράμματα προσκυνήματος στην νησίδα Λαζαρέτο, συγκεντρώσεων και γενικά σχεδιάζει κάθε εκδήλωση του Σωματείου στα πλαίσια των σκοπών του και επιμελείται της οργάνωσης αυτών με έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 17

ΚαθήκονΤα Συμβούλου

Ο Σύμβουλος προβαίνει σε κάθε εργασία που του αναθέτει το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη του Σωματείου ή άλλα άτομα για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων ή εκδηλώσεων του Σωματείου. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη, Γενική Συνέλευση, για την διενέργεια νέων αρχαιρεσιών. Παραιτηθέντα σύμβουλο αναπληρώνει ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 18

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τακτικά μέλη, του Σωματείου, Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Λ. Σ, και τη θητεία της συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ. Ελέγχει κάθε δύο (2) μήνες την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, υποβάλλει έκθεση στη τακτική Γ. Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Διάλυση του Σωματείου-Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 19

Το Σωματείο διαλύεται στην περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών του σε δέκα (10) ή αν υπάρχουν λόγοι από τις σχετικές διατάζεις του Νόμου, Επίσης διαλύεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. με απαρτία 3/4 και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών. Αφού διαλυθεί το Σωματείο γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση η τυχόν απομείνασα περιουσία του διατίθεται στον Δήμο Κερκυραίωνr το δε αρχειακό ιστορικό, φωτογραφικό , εκδοτικό υλικό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιήσει η Γ.Σ. στην οποία παρευρίσκονται τα 3/4 των τακτικών μελών του Σωματείου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού του Σωματείου απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I'

Γενικές διατάξεις

'Άρθρο 20

Το Σωματείο για εκπλήρωση, των σκοπών του συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Κέρκυρας την πόλη που έζησε την ιστορΙα της μαρτυρικής νησίδας και συμπαραστέκεται στο "Λαζαρέτο" το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορίες Βυζαντινών και Νεωτέρων μνημείων στις οποίες υπάγεται η νησίδα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα Αρχεία Νομού Κερκύρας, την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, την Αναγνωστική Εταιρεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Κερκύρας, τις αντιστασιακές οργανώσεις και γενικά με φορείς που η συνεργασία τους διευκολύνει την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 21

Κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται auto παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου f σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου•

Άρθρο 22

Αυτό το Καταστατικό που αποτελείται από 22 άρθρα, συντάχθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά την τροποποίηση του από 22/5/1991. Καταστατικού του Σωματείου (απόφαση 3719/1993 Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία τροποποίησε το από 1/11/1982 Καταστατικό που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 300/83 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών), εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γ. Σ, την 13/4/1994, θα ισχύσει δε από την χρονολογία της δικαστικές απόφασης που θα το εγκρίνει,